Pirkimo sąlygos ir taisyklės

PREKIŲ UŽSAKYMO SUTARTIS

Prekių pirkimo-pardavimo preliminarioji (užsakymo) sutartis

MB Emtiga (įmonės kodas 305487554, buveinės adresas Grigiškių g. 6-2, Kiemeliškės, Trakų raj.), kuriai priklauso interneto svetainė www.dovanudezute.lt (toliau sutarties tekste - Pardavėjas), ir fizinis ar juridinis asmuo, kuris internetinėje parduotuvėje www. dovanudezute.lt išreiškia pageidavimą užsakyti bei įsigyti prekes ir besąlygiškai bei neatšaukiamai sutinka su šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis (toliau sutarties tekste – Pirkėjas), sudarėme šią Preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį (toliau –Sutartis) ir susitarėme:

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos ir šalių įtvirtinimai
1.1. Šia Sutartimi yra įtvirtinamas prekių užsakymas iš Pardavėjo internetinės parduotuvės www. dovanudezute.lt elektroninio katalogo, t.y. inicijuojamas prekių pirkimas-pardavimas pagal pavyzdžius.
1.2. Prekių užsakymo bei pirkimo-pardavimo procesą, Pirkėjo bei Pardavėjo teises ir pareigas nustato interneto svetainės www. dovanudezute.lt pateiktos Naudojimosi taisyklės, Privatumo apsaugos taisyklės ir kitos taisyklės, nusakančios, kaip išsirinkti prekes, kaip pamatyti jų aprašymus, kainą, kaip atlikti pirkimą ir pan. (toliau, visos minėtos taisyklės kartu vadinamos „Taisyklėmis“).
1.3. Pasirašydamas šią Sutartį (varnele pažymėjęs langelį „Sutinku su šios sutarties nuostatomis“  ir paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“), Pirkėjas patvirtina, kad jis perskaitė Taisykles, suprato jų nuostatas bei sutiko su jomis. Pirkėjas patvirtina ir sutinka, kad jis žino, jog tuo atveju, jeigu jis neperskaitė ir (ar) nesuprato Sutarties nuostatų ir (ar) nesutiko su jomis – jis neturi teisės užsakyti bei įsigyti jokių prekių interneto svetainėje (parduotuvėje) www. dovanudezute.lt ir tokiu atveju neturi pažymėti varnelės langelyje su žodžiais „Sutinku su šios sutarties nuostatomis“. 
1.4. Pirkėjas patvirtina suprantąs, kad pažymėjęs varnele langelį „Sutinku su šios sutarties nuostatomis“ ir paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, jis patvirtina (pasirašo) teisines pasekmes sukeliančią civilinę sutartį.
1.5.  Pasirašydamas šią Sutartį, Pirkėjas patvirtina, kad jam buvo suteikta galimybė išsaugoti šią sutartį patvarioje laikmenoje arba atsispausdinti ją, paspaudus atitinkamus mygtukus ekrano meniu juostoje (File > Print). Pardavėjas užtikrina, kad Sutarties tekstas nebus pakeistas ir ji bus prieinama reikiamą laiką.
1.6 Ši Sutartis yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių užsakymo, įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių užsakymo bei pirkimu interneto svetainėje (parduotuvėje) www. dovanudezute.lt susijusios nuostatos.

2 straipsnis. Sutarties objektas
2.1. Sudarant šią Sutartį, Pirkėjas laisva valia išreiškia norą iš Pardavėjo pateikto prekių katalogo užsakyti išsirinktas prekes šios Sutarties sąlygomis, nurodant Pardavėjui prekių pavadinimus, kiekius, o Pardavėjas pats arba pasitelkęs šios Sutarties vykdymui pasirinktus/paskirtus subjektus (toliau – „Tiekėjai“), įsipareigoja pateikti Užsakyme (elektroniniame prekių sąraše, į kurį Pirkėjas įtraukė prekes, kurias nori įsigyti iš Pardavėjo) nurodytas prekes į Pirkėjo pasirinktą vietą, tai yra sudaryti sąlygas Pirkėjui įsigyti jo išsirinktas prekes.
2.2. Šia Sutartimi šalys sutaria nustatyti sąlygas vėliau sudaromai Pagrindinei Sutarčiai, kurią atitinka pateikiama sąskaita-faktūra. Preliminariojoje sutartyje nustatomos esminės pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos: pirkimo-pardavimo sutarties objektas, perkamų prekių kainos ir kiekiai, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo vieta, momentas bei kitos sąlygos. Sudarant Pagrindinę sutartį, šalys gali keisti esmines šios Sutarties bei sudaromos Pagrindinės Sutarties sąlygas abipusiu sutikimu.
2.3. Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma Pardavėjo salone, Pirkėjui ar jo įgalioto atstovui priimant pateiktas prekes po jų apžiūrėjimo, susipažinimo su savybėmis bei pasirašant prekių perdavimo-priėmimo aktą ar kitą prekių gavimą įrodantį dokumentą (akceptas) ir atsiskaitant už jas užsakymo Sutartyje nustatyta kaina ir tvarka. Prekių įteikimas (priėmimas) yra esminė pirkimo- pardavimo sutarties sudarymo sąlyga: pirkimo-pardavimo sutartis laikoma nesudaryta tol, kol prekės nėra perduotos (LR CK 6.173 str., LR CK 6.181 str. 1 ir 5 d., LR CK 6.351 str., LR CK 6.356 str. 2d).
2.4. Jei Pirkėjas nurodo kitą prekių pristatymo vietą nei Pardavėjo salonas, tai pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo daiktų įteikimo Pirkėjui arba jo įgaliotam asmeniui momento ( LR CK 6.356 str. 2d.). Šiuo atveju, sudarant Vartojimo sutarčių kriterijams atitinkančią sutartį, kai Pirkėjas-Vartotojas negali pasinaudoti 3.6. punkte įtvirtinta teise apžiūrėti prekes iki Pagrindinės sutarties sudarymo, sudaryta Pagrindinė sutartis laikoma Nuotoline (LR CK 6.2281, LR CK 6.2288 ).
2.5.Šalys susitaria sudaryti Pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį ne vėliau kaip per 30 d. nuo šios Preliminarios sutarties sudarymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas abiejų šalių susitarimu.

3. straipsnis. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę užsakinėti prekes elektroniniame kataloge - interneto svetainėje www. dovanudezute.lt Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę individualiai aptarti vieną ar kelias šios sutarties sąlygas, apie tai raštu informuojant Pardavėją prieš sudarant šią ar Pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį. Pirkėjo iniciatyva pakeista ir Pardavėjo patvirtinta pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir pasirašoma raštu popierinėje laikmenoje. Tokia pasirašyta sutartis turi pirmenybę prieš šią elektroninę Sutartį.
3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, raštu informuojant apie tai Pardavėją, jei Pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimų ir nesuteikia galimybių Pirkėjui sudaryti Pagrindinės sutarties ilgiau nei 30 dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos arba siūlo keisti esmines šios Sutarties sąlygas be Pirkėjo sutikimo. Jei Pirkėjas viena sutartimi užsako keletą prekių, jis neturi teisės atsisakyti sudaryti Pagrindinę sutartį remiantis šio punkto nuostatomis dėl tų prekių, kurias Pardavėjas gali pateikti šios Sutarties sąlygomis, išskyrus atvejus kai šios prekės skirtos naudojimui kartu su tomis prekėmis, kurių Pardavėjas negali pateikti šios Sutarties sąlygomis. Šiuo atveju, Pardavėjas neturi teisės reikalauti iš Pirkėjo atlyginti jo patirtus nuostolius ir privalo atlyginti Pirkėjo patirtas būtinąsias išlaidas, susijusias su sutarties sudarymu (banko mokesčius ir pan.), o Pirkėjas privalo pagrįsti šias išlaidas Pardavėjui.
3.4. Pirkėjas iki užsakytų prekių perdavimo ir Pagrindinės sutarties sudarymo turi teisę atsisakyti sudaryti Pagrindinę sutartį savo iniciatyva (išskyrus 3.5 punkte numatytas išimtis), nenurodant jokios priežasties ir nesant Pardavėjo kaltės, raštu informuojant apie tai Pardavėją. Tokiu atveju Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo patirtas būtinas išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu iki atsisakymo, o Pardavėjas privalo pagrįsti šias išlaidas Pirkėjui pareikalavus (LR CK 6.356 str.3 d.).
3.5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių, kurios buvo gaminamos pagal jo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos tik Pardavėjui sutikus ir taikant tam konkrečiam atvejui nustatytą mokestį. 
3.6. Jei sudarant užsakymą, Pagrindinės sutarties sudarymo vieta buvo nurodytas vienas iš Pardavėjo prekybos salonų (prekybai skirta vieta), kur Pirkėjui suteikiama galimybė perkamą prekę apžiūrėti ir prieš įsigyjant gauti apie ją informaciją, Pirkėjas, pasinaudodamas šia teise, gali pareikalauti, kad Pardavėjas, dalyvaujant Pirkėjui, patikrintų daiktus arba pademonstruotų, kaip juos naudoti, jeigu tai yra įmanoma atsižvelgiant į daiktų pobūdį ir mažmeninės prekybos taisykles. Pirkėjui nepasinaudojus šia teise prieš sudarant Pirkimo-Pardavimo sutartį, papildomos prekių grąžinimo teisės (išsk. numatytas LR teisės aktuose) nėra suteikiamos.
3.7. Sudarant Vartojimo sutarčių kriterijams atitinkančią Nuotolinę sutartį (Sutarties 2.4 punktas) Pirkėjui-Vartotojui suteikiama teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, raštu pranešant apie tai Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo Pagrindinės Sutarties sudarymo momento. Ši teisė įgyvendinama remiantis Pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties nuostatomis bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka (LR CK 6.22810-11). Jeigu Pirkėjas viena pirkimo-pardavimo sutartimi įsigyja keletą prekių, jis turi teisę pilnai atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties (visų viena sutartimi nusipirktų prekių) arba dalinai (tik kai kurių viena sutartimi įsigytų prekių). Nurodytas 14 dienų raštiško prašymo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės(-ių) perdavimo Pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui dienos ir nėra pratęsiamas ar kaip nors susiejamas su Pirkėjo prekių perdavimu Pardavėjui ar trečiai šaliai (saugojimui, įvertinimui ir t.t.). Šia teise negalima pasinaudoti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais (LR CK 6.22810 str.).
3.8. Pirkėjas turi teisę stebėti užsakymo vykdymo eigą, siųsti elektroninius pranešimus per Pardavėjo svetainės www. dovanudezute.lt savitarnos puslapį, gauti priėjimą tiek prie šios, tiek prie Pagrindinės pirkimo-pardavimo Sutarties bei garantinio aptarnavimo taisyklių elektroninių kopijų, naudojant Pardavėjo suteiktus prisijungimo duomenis. Šalys susitaria, kad visi pranešimai per šį savitarnos puslapį prilygsta rašytinei formai.

4 straipsnis. Pirkėjo įsipareigojimai
4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir įsigyti jas interneto svetainės (parduotuvės) www. dovanudezute.lt Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas, priimant prekes, privalo jas apžiūrėti ir patikrinti, griežtai laikantis šios Sutarties 8.3 punkto nurodymų.
4.3. Prekių pristatymo metu, be svarių priežasčių atsisakius priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas ir jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Pakartotinas prekių pristatymas yra mokamas. Ši taisyklė nėra taikoma, jei Užsakovas pasinaudojo Sutarties 3.4 punkte įtvirtinta teise ir apie tai tinkamai informavo Pardavėją iki jam išsiunčiant prekes.
4.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie internetinės svetainės (parduotuvės) www. dovanudezute.lt duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją.
4.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti prieš sudarydamas naują užsakymą.

5 straipsnis. Pardavėjo teisės
5.1.Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nepatvirtina užsakymo per 3 (tris) darbo dienas nuo jo sudarymo momento, tai yra nepasirenka sau priimtino apmokėjimo būdo arba, jį pasirinkus, nevykdo arba nesilaiko šio mokėjimo būdo taisyklių. Pirkėjui patvirtinus užsakymą (t.y. pasirinkus mokėjimo būdą ir įvykdžius mokėjimą) vėliau nei po 3 (trijų) darbo dienų po užsakymo sudarymo, Pardavėjas turi teisę jo nevykdyti, grąžinant Pirkėjui jo sumokėtą pinigų sumą.
5.2. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą ar jo dalį ir atsisakyti sudaryti Pagrindinę sutartį, grąžinant Pirkėjui jo avansu sumokėtą pinigų sumą, jei dėl techninių kliūčių ar trečių šalių kaltės interneto svetainėje (parduotuvėje) www. dovanudezute.lt buvo klaidingai nurodytos užsakytų prekių kainos, kiekiai ar kita esminė informacija, užsakytų prekių kainų pokytis per laiką nuo užsakymo patvirtinimo iki prekių pristatymo į Pirkėjo nurodytą vietą didesnis nei 3% arba jei užsakytų prekių pristatymas šios Sutarties sąlygomis yra neįmanomas. Tokiu atveju, Pardavėjas privalo raštu informuoti Pirkėją apie užsakymo vykdymo nutraukimą ir, jei įmanoma, pateikti kitas prekių tiekimo sąlygas ir tik Pirkėjui sutikus tęsti savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

6 straipsnis. Pardavėjo įsipareigojimai
6.1. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui prisijungimo prie savitarnos puslapio interneto svetainėje www. dovanudezute.lt duomenis, sudarant Pirkėjui galimybę stebėti užsakymo vykdymo eigą, siųsti elektroninius pranešimus, bei gauti priėjimą tiek prie šios, tiek prie Pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties bei garantinio aptarnavimo taisyklių elektroninių kopijų.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą interneto svetainės (parduotuvės) registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui jo užsakytas prekes į jo nurodytą Pardavėjo prekybos saloną, suteikiant Pirkėjui galimybę apžiūrėti prekes ir sudaryti Pagrindinę sutartį.
6.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Pristatymo taisyklėse nurodytomis sąlygomis, jei Pirkėjas pageidauja įsigyti daiktus su sąlyga, kad jos būtų pristatomos į Pirkėjo nurodytą vietą.
6.5. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių (5.2 punktas) negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašią prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis mokėjimas. Pardavėjas privalo atlyginti Pirkėjui tiesiogines sutarties sudarymo išlaidas (pvz. banko mokesčiai), patirtas dėl negalėjimo pristatyti prekę, o Pirkėjas privalo pagrįsti šias išlaidas Pardavėjui pareikalavus.

7 straipsnis. Sutarties kaina ir jos apmokėjimas
7.1. Šios Sutarties kaina yra lygi visų užsakyme esančių prekių bei paslaugų kainų ir prekių pristatymo kainos sumai (toliau – „Sutarties kaina“). Pridėtinės vertės mokestis (PVM) yra įskaičiuotas į Sutarties kainą. Prieš sudarant Pagrindinę sutartį, Pirkėjas turi teisę prašyti pakeisti pirkimo-pardavimo sutarties kainą, jei pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentu užsakytų prekių kaina pasikeitusi, tačiau Pardavėjo atsisakymas tenkinti tokį Pirkėjo prašymą negali būti traktuojamas kaip Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymas.
7.2. Iki Pagrindinės Sutarties sudarymo Pirkėjas turi teisę pildyti užsakymą, pasirenkant papildomas prekes ar paslaugas tokiu būdu keičiant Sutarties kainą bei pristatymo terminą.
7.3. Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui tinkamai sumokėti Preliminariosios Sutarties kainą Pirkėjo pasirinktu būdu prieš Pardavėjui pradedant vykdyti Prekių tiekimo procedūrą, išskyrus atvejus , kuomet sandėlyje esančias prekes Pirkėjas pasiima pasirinktame Pardavėjo prekybos salone ir gavus Pardavėjo patvirtinimą.

8 straipsnis. Prekių pristatymas ir atsiėmimas. 
8.1. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti. Tuo atveju, kai pats Pirkėjas prekių priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.2. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui Prekes laikydamasis elektroniniame prekių kataloge nurodytų pristatymo terminų. Jei Pirkėjas vienu užsakymu įsigyja keletą prekių ir jų pristatymo terminai nurodyti svetainėje www.dovanudezute.lt skiriasi, užsakymas pristatomas tik surinkus visas užsakytas prekes, t.y. prekių pristatymo terminu laikomas vėliausiai pristatomos prekės pristatymo terminas. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
8.3. Pirkėjas privalo apžiūrėti prekes Pardavėjo salone prieš jas perkant (priimant), paliekant pastabą(-as) apie užfiksuotus pažeidimus (jei tokių yra) prekės pirkimo ar/ir perdavimo dokumentuose, kai pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma Pardavėjo salone (prekybai skirtoje vietoje).  Jei prekės pristatomos Pirkėjui į jo nurodytą vietą, jis privalo apžiūrėti prekes jų gavimo momentu, dalyvaujant siuntų tarnybos atstovui (kurjeriui), o aptikus siuntos bei prekių pažeidimų, pažymėti siuntos perdavimo–priėmimo dokumente bei užpildyti pakuotės (siuntos) pažeidimo aktą arba atsisakyti priimti siuntą, informuojant Pardavėją apie įvykį per 24 val. Jei Užsakovas, priimdamas prekes, nepalieka pastabų ir neužpildo pakuotės (siuntos) pažeidimo akto, bei neinformuoja Pardavėjo apie pažeidimus, laikoma, kad perduotos prekės neturėjo pastebimų pažeidimų (trūkumų), už kuriuos atsako Pardavėjas, kadangi Pardavėjas neprivalo garantuoti, kad prekė(-ės) neturi paslėptų trūkumų, jeigu Pirkėjas žino apie juos arba jie yra tiek akivaizdūs, kad bet koks atidus pirkėjas būtų juos pastebėjęs be jokio specialaus tyrimo ar įrangos (LR CK 6.333 str.).
8.4. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo užsakytas prekes, informuoja apie tai Pirkėją telefonu, trumpąją sms žinute arba el. paštu. Pirkėjas, pasirinkęs prekių įsigijimo Pardavėjo prekybos salone būdą, po pranešimo apie tai, kad prekė pristatyta į nurodytą saloną, įsipareigoja pastarąją įsigyti per 14 (keturiolika) dienų. Už kiekvieną sekančią parą imamas 0,2% prekių vertės (EUR su PVM) prekių saugojimo paslaugos mokestis.
8.5. Pirkėjui delsiant sudaryti pirkimo - pardavimo sutartį ilgiau nei 30 dienų nuo užsakymo paruošimo, bei ignoruojant Pardavėjo priminimus apie reikalingą pagrindinės sutarties sudarymą, taip pat neinformuojant Pardavėjo apie reikalingą ilgesnį pagrindinės sutarties sudarymo atidėjimo terminą arba jos atsisakymą, Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, išskaitant iš Pirkėjo sumokėto avanso 3% (min. 3 EUR) administravimo mokestį, kartu su 8.4 punkte nurodytu saugojimo mokesčiu.

9 straipsnis. Prekėms taikomos garantijos
9.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos kiekvienos prekės pavadinime ir (arba) aprašyme Pardavėjo svetainės (parduotuvės) www. dovanudezute.lt kataloge arba informaciniuose bukletuose Pardavėjo salonuose. Jei prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ar prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta prekės pavadinime.
9.2. Jei Pirkėjas turi prekei(-ėms) papildomų jam aktualių reikalavimų, jis privalo apie tai pranešti Pardavėjui prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, kad jie būtų įtraukti į pirkimo-pardavimo sutarties tekstą. Jei tokių reikalavimų pirkimo-pardavimo sutartyje užfiksuota nėra, laikoma, kad jokių specifinių reikalavimų Pirkėjas neturėjo, o prekei(-ėms) bus taikomi įprastiniai įstatymais numatyti, bei gamintojo nustatyti reikalavimai.
9.3. Pardavėjas garantuoja Pirkėjui, kad sutarties sudarymo metu visi perduodami daiktai yra nauji ir nenaudoti, išskyrus atvejus kai prekės aprašyme arba pavadinime yra pateikiama informacija apie tai, kad prekė yra nenauja, parduodama iš ekspozicijos, grąžinta iš kito pirkėjo arba buvo naudojama arba taisoma (angl. Refurbished, Remarketed arba sutrumpintai Rmkt). Jei prekė turi pažeidimų ir Pardavėjas apie tai žino, jis privalo pateikti šią informaciją Pirkėjui prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.
9.4. Pardavėjas garantuoja Pirkėjui, kad pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu visi perduodami daiktai neturi paslėptų trūkumų ir atitinka kokybės reikalavimus, t. y. turi tas savybes, kurių Pirkėjas gali protingai tikėtis, kurios būtinos daiktui, kad juo būtų galima naudotis pagal įprastinę ar specialią paskirtį. Pardavėjas garantuoja perduodamų daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą LR CK 6.333, 6.363 str.), nenustatant daiktų kokybės garantijos termino (LR CK 6.335).

10 straipsnis. Šalių atsakomybė
10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslus duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
10.2. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis interneto svetaine www. dovanudezute.lt.
10.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www. dovanudezute.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie interneto svetainės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.5. Jei Pardavėjo interneto svetainėje (parduotuvėje) yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
10.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.

11 straipsnis. Nepaprastosios aplinkybės
11.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
11.2. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią Sutartį.

12 straipsnis. Apsikeitimas informacija
12.1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia šioje Sutartyje nurodytomis susisiekimo priemonėmis arba per Pardavėjo interneto svetainės www. dovanudezute.lt savitarnos puslapį.

13 straipsnis. Baigiamosios nuostatos
13.1. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.2. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius (patvirtinus) abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Žodinės išlygos neturi juridinės galios. Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios sutarties dalys lieka galioti.
13.3. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų keliu, ginčas sprendžiamas kitais, Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamais būdais. 
13.4. Ši prekių pirkimo-pardavimo preliminarioji (užsakymo) sutartis galioja iki Pagrindinės prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir po jo, tačiau Pagrindinės sutarties nepapildo ir nepakeičia. Pagrindinė prekių pirkimo-pardavimo sutartis, nuo jos įsigaliojimo, visais atvejais turi viršenybę prieš šią preliminariąją (užsakymo) sutartį.

 

 PRIVATUMO POLITIKA

 Aktuali redakcija 2020-08-01

Mes, juridinio asmens pavadinimas MB Emtiga, juridinio asmens kodas 305487554, adresas Grigiškių g 6-2, Kiemeliškės, Trakų r., PVM mokėtojo kodas LT100013374814 (toliau - Bendrovė arba Mes), rūpinamės savo kliento, e-parduotuvės Dovanų Dėžutė naudotojo ir internetinio puslapio www.dovanudezute.lt naudotojo (toliau - Jūs arba Naudotojas) (toliau - E-parduotuvė) duomenų saugumu ir privatumu.

 

Ši Privatumo politika yra skirta pateikti informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko ir saugo Jūsų duomenis, Jums naudojantis E-parduotuve.

 

Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą, kiek tai susiję su Jūsų naudojimusi E-parduotuve, nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

 

1. Sąvokos

 

1.1. Asmens duomenys - reiškia bet kokią informaciją, pagal kurią galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

 

- Pirkėjo vardas ir pavardė;

- Prekes atsiimsiančio asmens vardas ir pavardė;

- Pirkėjo kontaktiniai duomenys - elektroninio pašto adresas ir telefono numeris, adresas;

- Pirkėjo pristatymo duomenys - adresas, kuriuo bus pristatomos prekės ar kitas Pirkėjo pasirinkimas dėl prekių pristatymo / atsiėmimo;

- Pirkėjo pasirinktas mokėjimo būdas ir įvesti mokėjimo duomenys;

- Jūsų E-parduotuvėje atliktų užsakymų istoriją;

- IP adresą;

- tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate;

- Jūsų užklausų ir nusiskundimų istoriją;

- kitus viešai prieinamus duomenis, kuriais Jūs pasidalinote lankydamasis elektroninėje parduotuvėje.

 

1.2. Asmens duomenų tvarkymas - reiškia bet kokią su asmens duomenimis atliekamą operaciją (tokią kaip - informacijos rinkimas, redagavimas, keitimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, užklausų pateikimas, archyvavimas ir pan.).

 

1.3. Duomenų valdytojas - MB Emtiga, juridinio asmens kodas 305487554, adresas Grigiškių g 6-2, Kiemeliškės, Trakų r., PVM mokėtojo kodas LT100013374814.

 

1.4. Duomenų subjektas - bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Bendrovė

 

1.5. Svetainė - www.dovanudezute.lt.

 

2. Jūsų asmens duomenų tvarkymas naudojantis E-parduotuve ir lankantis Svetainėje

 

2.1. Pateikdamas duomenis Bendrovei, Duomenų subjektas sutinka, kad Asmens duomenys būtų naudojami Bendrovei siekiant užtikrinti E-parduotuvės funkcionavimą Duomenų subjekto pageidaujamais tikslais.

 

2.2. Jūsų asmens duomenis Bendrovė tvarko šiais pagrindai:

 

- Bendrovė gauna aiškiai išreikštą Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis tokiu būdu, t.y. kai Jūs sukuriate Naudotojo paskyrą;

 

- Jūs atliekate užsakymą E-parduotuvėje, kuris yra priimamas ir vykdomas, tokiu būdu sudarant sutartį su Jumis ir ją vykdant;

 

- taip pat tais atvejais kai Bendrovė turi tvarkyti Jūsų duomenis turėdama teisinę pareigą;

 

- yra įgyvendinami Bendrovės teisėti interesai. Mes tvarkysime Jūsų Asmens duomenis, jeigu tam turime teisėtą interesą ir toks duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų interesų ir teisių apsaugos.

 

2.3. Bendrovė Jūsų duomenis tvarko šiais tikslais:

 

- Efektyviam, optimaliam ir Jums patogiam E-parduotuvės funkcionavimui;

 

- Siekiant užtikrinti sklandų E-parduotuvės administravimą;

 

-Jūsų paskyros registravimui ir palaikymui;

 

- Tinkamam Jūsų užsakytų paslaugų suteikimui;

 

- Siekiant Jums pateikti aktualią informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, užklausas;

 

- Vykdant statistinę ir kitą analizę, skirtą tobulinti E-parduotuvės veiklą ir Jūsų patirtį ja naudojantis;

 

- Kai lankotės Svetainėje, Bendrovė gali tvarkyti Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, Šie Asmens duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Naudotojo sutikimo pagrindu.

 

- Kitiems tikslams, kurie gali būti Jums nurodomi Jūsų duomenų pateikimo metu.

 

3. Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims

 

3.1. Mes įsipareigojame jūsų Asmens duomenų atžvilgiu laikytis konfidencialumo pareigos. Jūsų Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

 

3.2. Bendrovė gali pateikti Asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Bendrovei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės vardu. Tokie Bendrovės pasirinkti Asmens duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti Bendrovės ir paslaugų tiekėjo sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Užtikriname Jus, kad Bendrovė bendradarbiauja tik su tokiais duomenų tvarkytojais, kurie garantuoja tinkamas priemones (organizacines ir technines) Asmens duomenų tvarkymui ir užtikrina  Asmens duomenų tvarkymą pagal teisės aktų reikalavimus.

 

3.3. Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

 

4. Asmens duomenų saugojimo terminas

 

4.1. Jūsų asmens duomenis saugome tik tokį laikotarpį, kuris yra būtinas privatumo politikoje numatytų tikslų įgyvendinimui.

 

4.2. Jeigu 3 metus nebūnate aktyvus E-parduotuvėje turimoje Naudotojo paskyroje, Jūsų asmens duomenys yra ištrinami.

 

4.3. Jūs taip pat galite pareikalauti, kad Jūsų paskyra E-parduotuvėje būtų panaikinta.

 

5. Nepilnamečių Asmens duomenys

 

5.1. Mes rūpinamės nepilnamečių privatumo apsauga. Informuojame, kad mūsų E-parduotuvė ir Svetainė nėra pritaikytos asmenims, jaunesniems nei 18 metų amžiaus.

 

5.2. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 18 metų, negali teikti jokių Asmens duomenų E-parduotuvėje ir Svetainėje.

 

5.3. Jei asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, norėdamas naudotis E-parduotuve ar Svetaine, prieš pateikiant Asmens duomenis, privalo turėti bent vieno iš teisėtų atstovų (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

6. Duomenų subjektų teisės

 

6.1. Būdamas Duomenų subjektu, turite šias Duomenų subjekto teises:

 

6.1.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą (“teisė žinoti”).

 

6.1.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis (“teisė susipažinti”).

 

6.1.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis (“teisė ištaisyti”).

 

6.1.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis (“teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

 

6.1.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą (“teisė apribotii”).

 

6.1.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

 

6.1.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

 

6.1.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą.

 

6.1.9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

6.2. Siekdami įgyvendinti savo teises, galite pateikti mums paklausimą ar prašymą raštu: MB Emtiga, Grigiškių g 6-2, Kiemeliškės, Trakų r.. Gavę tokio pobūdžio prašymą ar paklausimą iš Jūsų, galime paprašyti Jūsų užpildyti reikiamas formas, taip pat - pateikti notariškai patvirtintą Jūsų asmens dokumento kopiją, kuri Mums reikalinga įsitikinti Jūsų tapatybe, siekiant išvengti Asmens duomenų atskleidimo.

 

6.3. Po Jūsų Jūsų prašymą ar paklausimo dėl Asmens duomenų tvarkymo gavimo, Mes įsipareigojame ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos pateikti Jums atsakymą ir  atlikti prašyme nurodytus veiksmus arba informuoti Jus, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

 

6.4. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

 

6.5. Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto teisės buvo pažeistos, taip pat galite pateikti skundą Mus prižiūrinčiai Asmens duomenų apsaugos institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje www.ada.lt.

 

7. Slapukų politika

 

7.1. Mūsų Svetainėje gali būti naudojami slapukai bei kitos sekimo technologijos. Slapukų pagalba, Mūsų Svetainė gali tam tikrą laiką „prisiminti“ Jūsų veiksmus ir pasirinkimus naršant Svetainėje (pvz., registracijos duomenis, Jūsų parinkties kalbą ir kitas rodymo parinktis).

 

7.2. Mes naudojame slapukus bei kitas sekimo technologijas sekimo analizei, tinklalapio tobulinimui ir vystymui, vartotojo patirties, naudojantis El-parduotuve, gerinimui..

 

7.3. Jūs galite kontroliuoti Slapukus Svetainėje. Turite teisę pasirinkti, ar norite priimti Slapukus bei kitas Mūsų naudojamas sekimo technologijas, ar norite slapukus išjungti visiškai, ar tik tam tikrus iš jų.

 

7.4. Daugiau bendros informacijos apie  slapukų naudojimą galite rasti AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html. Jeigu nuspręsite išjungti visus ar tam tikrus Slapukus mūsų Svetainėje, tai gali turėti įtakos Svetainės veikimui, gali sulėtinti jos veikimo greitį, apriboti tam tikrų funkcijų prieinamumą. Jums taip pat bus reikalinga kaskart, lankantis Svetainėje, iš naujo nustatyti tam tikras parinktis.

 

7.5. Mes naudojame šių kategorijų slapukus:

 

1. Slapuko tipas - Trečiųjų šalių slapukas.

 

8. Baigiamosios nuostatos

 

8.1 Informuojame, kad mūsų Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius, kuriems nėra taikoma ši privatumo politika. Prašome susipažinti ir įvertinti šių tinklalapių privatumo politiką prieš pateikiant bet kokius savo Asmens duomenis.

 

8.2. Esant poreikiui, atsižvelgdami į Asmens duomenų apsaugos priemones, kurias taikome, galime atnaujinti ir pakeisti šią privatumo politiką. Apie Jums taikomus Privatumo politikos pokyčius Jūs būsite informuoti tarp Jūsų ir mūsų įprastomis komunikacijos priemonėmis.

Rašyk
Skambink